Joyce Carol Oates

Italian Clear Filters
Results: 1 - 10 of 10
Storia di una vedova
Storia di una vedova
by Joyce Carol Oates (Author)

Publisher: Bompiani

Publication: November 13, 2013

Figli randagi
Figli randagi
by Joyce Carol Oates (Author), Claudia Valeria Letizia (Translator)

Publisher: Edizioni e/o

Publication: October 26, 2012

Blonde
Blonde
by Joyce Carol Oates (Author)

Publisher: Bompiani

Publication: June 26, 2012